Yhdistyksen säännöt

§1 Yhdistyksen nimi on Hacklab Turku ry ja sen kotipaikka on Turku.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia hakkerikulttuuria Turun seudulla.

§2.1 HAKKERI

Hakkerilla tarkoitetaan näissä säännöissä henkilöä, jolle itse tekeminen ja vapaa tieto ovat itseisarvoja. Hakkerille on lisäksi ominaista, että hän pyrkii jatkuvasti ymmärtämään tekniikkaa syvemmin, käyttämään sitä myös taiteellisilla tai muilla tavanomaisesta poikkeavilla tavoilla sekä jakamaan osaamistaan. Hakkereita on siis monenlaisissa ihmisissä tiedemiehistä taiteilijoihin ja insinööreistä käsityöläisiin.

§2.2 HACKLAB

Yhdistys hankkii toimintaansa varten kerhotilan, josta käytetään näissä säännöissä nimeä Hacklab..

 • Hacklabin tarkoitus on toimia tilana, joka kokoaa hakkerikulttuurin harrastajia yhteiseen toimintaan.
 • Hacklabin vuokraamisesta, hankinnasta ja siitä luopumisesta päättää yhdistyksen kokous.
 • Hacklabin säännöistä päättää yhdistyksen kokous.

§2.3 TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS VOI LISÄKSI:

 • Tarjota jäsentensä käyttöön työvälineitä ja muita tarpeita, järjestää koulutusta, kokouksia ja muita tilaisuuksia,
 • jakaa palkintoja ja tunnustuksia,
 • tehdä yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa,
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteisöille,
 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä
 • toteuttaa muita samantapaisia toimia tarkoituksensa ja tavoitteidensa edistämiseksi.

§2.4 TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS VOI, HANKITTUAAN TARVITTAESSA ASIANMUKAISEN LUVAN:

 • omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta,
 • perustaa eri tarkoituksia varten rahastoja,
 • myydä jäsentensä tuottamia tuotteita ja palveluita,
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä,
 • toimeenpanna rahankeräyksiä ja järjestää arpajaisia sekä
 • järjestää kilpailuja, myyjäisiä ja maksullisia koulutus- huvi- ja juhlatilaisuuksia.

§3 Jäsenet

§3.1 JÄSENLUOKAT

Yhdistykseen voi kuulua kolmenlaisia jäseniä: varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.

Varsinaiset jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka täyttää näissä säännöissä määritellyt hakkerin tuntomerkit ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä Hacklabin säännöt.

Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta.

Kannattajajäsenet

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

§3.2 JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsenellä on oikeus käyttää Hacklabia yhdistyksen kokouksen päättämien sääntöjen puitteissa.

Varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja jäsenmaksun. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Hallitus voi hakemuksesta alentaa yksittäisen jäsenen liittymismaksua tai jäsenmaksua.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ajantasaiset yhteystietonsa hallitukselle.

§3.3 JÄSENEKSI LIITTYMINEN, EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän:

 • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
 • on rikkonut törkeästi Hacklabin sääntöjä tai
 • on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toiminut selvästi yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai
 • on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
 • ei enää muuten täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen mistä tahansa syystä, jos ainakin 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa.

§4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 6 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Toisen nimenkirjoittajan tulee kuitenkin olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

§5 Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kokous valitsee yhden tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta.

§6 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen hyväksymällä tavalla osallistua tietoliikenneyhteyden kautta ennen kokousta ja sen aikana.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistys voi järjestää jäsenäänestyksen myös ilman kokousta. Jäsenäänestykseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai postin kautta hallituksen hyväksymällä tavalla. Jäsenäänestys voidaan järjestää samalla perusteella kuin yhdistyksen ylimääräinen kokous täytyy järjestää ja siitä on ilmoitettava samalla tavalla kuin yhdistyksen kokouskutsut toimitetaan. Näin järjestettävässä jäsenäänestyksessä ei voida päättää yhdistyslain 23§ssä mainituista asioista.

§6.1 KOKOUSKUTSUT

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta

 • sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen,
 • Hacklabin ilmoitustaululla sekä
 • yhdistyksen kotisivuilla.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka, käsiteltävät asiat sekä mahdollisuuksista osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyksien kautta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§6.2 YHDISTYKSEN VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ainakin 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.